Whipstock

Whipstock

استفاده از سیستمهای ورود مجدد به چاه، مانند انواع ویپ استاکها، میتواند به عنوان راهکار در پاسخ به مشکلات احتمالی چاه و یا به عنوان یک فرایند از پیش برنامه ریزی شده در توسعه چاه ارائه شود. در محدوده رشد روزافزون پیچیدگی شرایط چاه، عمق، و اندازه، سیستم ورود مجدد می توانید خطر و هزینه حفر چاه جدید را کاهش دهد.

 

 

فارسی