Perforation Services

Perforation

مشبک سازی در بسیاری از فرایندهای تکمیل چاه، به عنوان  موثرترین روشها برای مدیریت مخزن و جریان شناخته میشود. مواد منفجره جت با فشار بالا به درون کیسینگ ، سیمان و لایه تولیدی نفوذ میکنند. دریچه های تمیز ایجاد شده با سطح مقطع متناسب با جریان ، مسیری بهینه  برای برای هیدروکربن تولیدی ایجاد میکند.

 

 

فارسی